Tárgy: Diszkrét matematika
Oktató: Baran Sándor
Kurzuskód: INBK103E,
INBK103G
Félév: 1
Típus: Előadás/Tantermi gyakorlat
Óraszám/hét: 2+2
Kredit: 5
Státusz: Alapszintű
Előfeltétel:
INBK103G*

Kompetencia: A kurzus sikeres teljesítése esetén a hallgatók tisztában lesznek a természetes, egész, racionális, valós és komplex számok fogalmával, képesek lesznek komplex számokkal való műveletek elvégzésére. Megismerik az alapvető kombinatorikai fogalmakat. Tisztában lesznek a vektortér, valamint a lieáris leképezés fogalmával. Megismerkednek a mátrixalgebra alapjaival, képesek lesznek az alapvető mátrixműveletek végrehajtására. Megtanulják, hogyan kell lineáris egyenleteket megoldani. Megismerik a gráfelmélet alapvető fogalmait és össsszefüggéseit.

Vizsgáztatási módszer: Írásbeli.

A gyakorlat teljesítése: A gyakorlatokon megírt 4 röpdolgozat összpontszáma felének elérése. Javítási lehetőség a szorgalmi időszak utolsó hetében.

Etikai elvárások:
A hallgatókkal kapcsolatos etikai normákra A DEBRECENI EGYETEM ETIKAI KÓDEXE az irányadó lsd.: http://www.unideb.hu/portal/hu/node/47 : A Debreceni Egyetem Etikai Kódexe (Vizsgakódex).

Az etikai normákat megsértők: 
   a.  A vizsga automatikusan elégtelennek minősül és a vizsgáztató a hallgató ellen fegyelmi eljárást kezdeményez.
   b.  A hallgató neve az IK oktatói között nyilvánosságra kerül.

Tárgyleírás:
      1. hét: Természetes számok, műveletek, rendezés, teljes indukció.
      2. hét: Egész számok, oszthatóság, prímszámok, kongruenciák.
      3. hét: Komplex számok, műveletek komplex számokkal.
      4. hét: Polinomok, az algebra alaptétele és következményei.
      5. hét: Kombinatorikai alapfogalmak.
      6. hét: Vektorterek, lineáris függetlenség.
      7. hét: Mátrixalgebra, determinánsok.
      8-9. hét: Lineáris egyenletrendszerek.
      10-11. hét: Lineáris leképezések.
      12. hét: Skaláris szorzat, norma, ortogonalitás.
      13. hét: A gráfelmélet alapjai.

Oktatási segédeszköz:
* Bácsó Sándor: Diszkrét matematika 1. Mobidiák könyvtár, 2003.
* Orosz Ágota, Kaiser Zoltán: Diszkrét matematika 1 példatár. Mobidiák könyvtár, 2004.
* Fuchs László: Bevezetés az algebrába és a számelméletbe I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
* Dringó L., Kátai I.: Bevezetés a matematikába. Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.


Fogadó óra: hétfő 10-11, csütörtök 12:30-13:30,  helye: IK212